Finanzkalender

Finanzkalender

 

Februar 2019    Vorläufige Jahreszahlen 2018
April 2019    Geschäftsbericht 2018
Mai 2019    Quartalsbericht I/2019
4. Juni 2019    m:access Fachkonferenz Immobilien, München
5. Juni 2019    Lang & Schwarz Small Cap Konferenz, Düsseldorf
20. Juni 2019    Hauptversammlung, Berlin
August 2018    Halbjahresbericht 2019
13./14. Sept. 2019    Rüttnauer IR-Fahrt, Wien
November 2019    Neun-Monats-Bericht 2019
25.-27. Nov. 2019    Eigenkapitalforum, Frankfurt